Tématické plány:

Týden od 4.-8.11.

Český jazyk : podmiňovací způsob přítomný a podmiňovací způsob minulý, skladba, základní větné členy.

                            čtvrtletní test 8.11. v 8:00 hod.  : Y/I – vyjmenovaná slova a slova příbuzná, spodoba znělosti,  rozdíl mezi předponou a předložkou, slovní druhy, pád podstatných jmen, slova zdrobnělá, číslo jednotné a množné, pravopis u předpon např. vzpomenout, rozsypat.

Matematika : učebnice str. 32 – 36

                          čtvrtletní test 7.11.v 8:55 hod.  : písemné násobení, sčítání pod sebou,  převádění jednotek času, délky,  hmotnosti, slovní úlohy např : Maminka ujede za hodinu 5 km, tatínek ujede za hodinu autem 85 km, kolikrát větší vzdálenost ujede tatínek ? 🙂 Písemné dělení.  Slovní úlohy můžete trénovat v učebnici, ze které budu čerpat. Z geometrie např. : narýsuj určitý obrazec. Hodně štěstí.

Vlastivěda : dějepisná část – doba barokní

                         přírodovědná část – energetické suroviny

                         zeměpisná část – ČR – průmysl

Čtvrtek a pátek 31.10. a 1.11.

Český jazyk : způsob podmiňovací minulý a přítomný

Matematika : testík na převody jednotek délky, písemné násobení, písemné dělení 

Vlastivěda : drahé kovy, ČR – demokratický stát

Týden od 21.-25.10.

Český jazyk : pracovní sešit str. 26-30, slovesa, slovesný způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací), skladba – základní skladební dvojice.

Matematika: jednotky hmotnosti, jednotky délky, slovní úlohy, zaokrouhlování, úhlopříčky, uč. str.26.-30

Vlastivěda: dějepisná část – život v barokní době

                         přírodovědná část – železné rudy (železo, magnetit)

                         zeměpisná část – Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých států

V úterý 22.10. jdeme bruslit a následuje ve škole preventivní program, učení si tedy nenoste.

V pátek 25.10. jdeme do Toulcova dvora, viz hlavní strana, vrátíme se nejpozději v 12:30, budeme spěchat, aby stihli hokejisté trénink.

Týden od 14.-18.10.

Český jazyk : slovesa, slovesný způsob, rod podstatných jmen a životnost, pracovní sešit str.22-25

Matematika : písemné násobení, čtverec a obdélník – úhlopříčky a jejich vlastnosti, prac. sešit str.22-25

Vlastivěda : dějepisná část : život na zámku, život poddaných, život ve městě

                         přírodopisná část : stavební kameny – pískovec, žula, písek, vápenec

                          zeměpisná část : Malá Strana, Kampa a Karlův most, Staré Město, Nové Město, Petřínské sady, Vyšehrad

Týden od 7.-11.10.

Český jazyk : shoda přísudu s podmětem, rody a vzory podstatných jmen, slovesa, prac. sešit str.17-21

Matematika: ramena a vrchol úhlu, záporná a kladná čísla, písemné nasobení, prac. sešit str. 16-21

Vlastivěda:  dějepisná část – život na zámku, život poddaných, život ve městě po třicetileté válce

                      přírodopisná část – nerudní suroviny

                      zeměpisná část – Praha, historické památky Prahy

 

Týden od 30.9. – 4.10.

Český jazyk : významy slov, slova mnohoznačná, antonyma, slova citově zabarvená, hanlivá, lichotná, nespisovná. Prac. sešit str. 10-15

Matematika: pamětné a písemné násobení,  kladná a záporná čísla, úhel. Prac. seš. str.13-15

Na geometrii byl úkol, nezapomeňte 🙂

Vlastivěda : dějepisná část – napíšeme si krátký opakovací testík, který se bude týkat bitvy na Bílé hoře.

                       přírodovědná část- co patří mezi nerostné suroviny

                       zeměpisná část -Česká republika, demokratický stát

Týden od 23.-27.10.

Český jazyk : opakovat budeme shodu přísudku s podmětem, koncovky příčestí minulého, slovní druhy, vyjmenovaná slova, pracovní sešit str. 7-9 

Matematika : opakovat budeme geometrické útvary, trojúhelníkovou nerovnost, pamětné a písemné násobení a dělení, pracovní sešit str.8-10

Vlastivěda : dějepisná část – bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka

                         přírodopisná část – horniny a nerosty

                          zeměpisná část – hlavní město Praha, historie, památky

Týden od 16. – 20.9.

Český jazyk: slova příbuzná, předpony roz-, bez-, vz-, pracovní sešit str. 5-8.

Matematika: zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce, pracovní sešit str. 5-8

Vlastivěda: dějepisná část: Habsburkové, opakování, románský sloh, gotický sloh, renesance

                        přírodopisná část: živá a neživá příroda, podmínky života na zemi

                        zeměpisná část: Česká republika, hlavní město Praha

 

V úterý 17.9. jdeme bruslit, nezapomeňte na rukavice, helmy, brusle a správné oblečení.

Týden od 9.-13.9.

Český jazyk: stavba slova, předponová část, kořen slova a příponová část, opakování podmět a přísudek, slovní druhy. Pracovní sešit str. 2-5.

Matematika: opakování učiva ze 4. ročníku, pracovní sešit str.3-5. Každou středu budeme mít geometrii.

Vlastivěda : dějepisná část : opakování učiva ze 4.ročníku

                          přírodovědná část:co už známe ze 4. ročníku, jsme součástí přírody, člověk v přírodě

                           zeměpisná část: kraj, v němž žijeme

 

 

Od 4.-6.9.

Budeme se zatím seznamovat s novými učebnicemi a opakovat učivo ze čtvrté třídy.