Archiv Červen, 2019

Bezpečně na kole 17.6.2019

Učivo 3.6.-7.6.2019

Český jazyk

 • opakování a procvičování vyjmenovaných slov a k nim příbuzných
 • slovní druhy – určování
 • určování mluvnických kategorií – podstatná jména a slovesa
 • podmět a přísudek – základní skladební dvojice
 • procvičování vzorů podstatných jmen všech rodů 
 • SHODA PODMĚTU  S PŘÍSUDKEM
 • práce s chybou
 • kontrola psaného textu, diktát, opis a přepis textu, doplňovací cvičení
 • rozšiřování slovní zásoby – vymýšlení slov, vět
 • sloh – popis 
 • POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 6.6.2019

Matematika

 • zaokrouhlování – desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce
 • řády čísel a práce s nimi – miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, stovky, desítky, jednotky – zápis čísel + rozvinutý zápis
 • číselná řada do milionu
 • pamětné sčítání a odčítání
 • písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • násobilka, násobení a dělení mimo obor násobilek
 • dělení se zbytkem 
 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • zlomky – seznámení, čtení zlomů, zápis, určování celku a části, výpočet celku z části
 • obvody a obsahy čtverce a obdélníku
 • POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 5.6.2019

Vlastivěda

 • nerostné suroviny a průmysl
 • život ve středověku, gotický sloh
 • husitství

Přírodověda

 • ekosystém pole – rosliny a živočichové žijící na poli
 • ekosystém louka, rybník, řeka a potom, statek, park
 • POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 7.6.2019